>>Nieuwsbrief augustus 2017

Nieuwsbrief augustus 2017

08-08-2017

Nieuwsbrief Stichting Vebenabos augustus 2017

Bestuurswijzigingen
In de bestuursvergadering van 24 juni jl. is onze secretaris, de heer dr. Ir. Henk van Oosten, teruggetreden uit ons bestuur. Via deze weg wil het bestuur hem nogmaals bedanken voor zijn grote inzet voor onze Stichting gedurende een groot aantal jaren en voor alles wat hij in deze periode voor de Stichting heeft gedaan en bewerkstelligd.
Aangezien Henk van Oosten als bestuurslid is benoemd op voordracht van de woningeigenaren van park Vebenabos en gelet op het daaromtrent statutair bepaalde heeft de Stichting de Vereniging van Eigenaren Vebenabos gevraagd een voordracht te doen voor benoeming van een nieuw lid van ons bestuur.
In dezelfde bestuursvergadering is de heer Rien Oostdijk benoemd tot secretaris. Het bestuur wenst hem veel succes bij het invulling geven aan deze taak.

Nieuwe erfpachtvoorwaarden Galgewei en Westduin

Zoals bekend werkt Notariskantoor Sauer en Oonk te Vlissingen aan het doen van concrete voorstellen aan het bestuur voor vernieuwing van de erfpachtvoorwaarden. In de bestuursvergadering van 2 september aanstaande zal het Notariskantoor de eerste voorstellen aan het bestuur doen. Daarbij zal ook ingegaan worden op de fiscale gevolgen en het resultaat van het overleg met de Belastingdienst. De erfpachters worden op de hoogte gehouden over de voortgang.  

Eigendom rioolstelsel Vebenabos

Dat onverwacht meer rioolafvoeren van buiten de Stichting in het verleden zijn aangesloten op het rioolstelsel van de Stichting heeft de onderhandelingspositie van ons bestuur gewijzigd en tot hernieuwd overleg met de gemeente geleid. Ook wordt met de gemeente overleg gevoerd over de momenten van financiële afwikkeling van het proces en juridische eigendomsoverdracht. Daarnaast worden de financiële en financieringsmogelijkheden onderzocht.

Herinnering: melding aangelegde drainage rond woningen Vebenabos

In de nieuwsbrief van april is een oproep gedaan aan erfpachters in het Vebenabos te melden als er rond hun kavel drainage is aangelegd in vroegere jaren. Tot op heden is hier geen reactie op ontvangen. Hierbij willen we nogmaals vragen om dit bij ons te melden, graag voorzien van een tekening van de ligging van de drainage. Dit is van belang als in de komende tijd aan het riool gewerkt gaat worden.

Groenonderhoud Vebenabos

Wensen voor groen onderhoud kunnen worden aangeleverd, de groencommissie zal beoordelen of de wensen dit jaar nog meegenomen kunnen worden.

Aanvraag mountainbike route over schouwstrook Galgewei

Er is een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een mountainbike route over de schouwstrook. Het bestuur wil de privacy van de huisjes waarborgen en heeft dit verzoek afgewezen.

Parkeeroverlast

In het Vebenabos wordt op mooie dagen door derden geparkeerd op plekken waar de paaltjes ontbreken. Op dit moment worden de kosten onderzocht voor het plaatsen van nieuwe paaltjes. Andere mogelijkheden om parkeren door derden te voorkomen zijn er nagenoeg niet.

Ook op Galgewei is parkeeroverlast. Dit wordt veroorzaakt door derden die naar het strand gaan of door eigenaren/huurders die met meerdere auto’s komen. Het is van belang dat verhuurders aan hun huurders kenbaar maken dat er maar één auto op het park geparkeerd mag worden en dat een eventuele tweede auto op de gemeentelijke parkeerplaats aan de Galgeweg geparkeerd kan worden.
Om parkeren door derden tegen te gaan zal het karakter van het privéterrein beter zichtbaar gemaakt worden.