>Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door twee afgevaardigden per park (Vebenabos, Galgewei, Westduin)
en een onafhankelijk voorzitter.

De Stichting heeft ten doel de exploitatie, zonder winstoogmerk, van recreatieterreinen gelegen te Dishoek en Westduin in de gemeenten Veere en Vlissingen, overeenkomstig de vingerende bestemmingsplannen aangewezen voor recreatiewoningen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
A. het in goede staat onderhouden van vorenbedoelde terreinen met inbegrip van daarop voorkomende beplanting, wegen, paden en speelweiden en andere werken, één en ander voor zover het onderhoud niet is voor rekening van anderen;
B. het vestigen van zakelijke casu quo persoonlijke rechten op de gronden ten behoeve van derden voor de bouw van overeenkomstig vigerende bestemmingsplannen en vigerende BKP's toegestane gebouwen met behoud van natuurwaarden en ruimtelijke aspecten;
C. het toezien op behoud van de exploitatie van de op deze recreatieterreinen aanwezige recreatiewoningen uitsluitend middels verhuur dan wel eigen gebruik door de woningeigenaren van deze recreatiewoningen met behoud van natuurwaarden en ruimtelijke aspecten;
D. het op grond van de van toepassing zijnde erfpachtsvoorwaarden al dan niet verlenen van goedkeuring voorafgaande aan de overdracht van een erfpachtsrecht.

Bestuursleden

Wim J. van Tatenhove
Wim J. van Tatenhove
Voorzitter
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Oeds O. Helmhout
Oeds O. Helmhout
Vicevoorzitter (Galgewei)
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Sjef J. W. Opdam
Sjef J. W. Opdam
Penningmeester (Galgewei)
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Rien Oostdijk
Rien Oostdijk
Secretaris (Westduin)
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Theo Roovers
Theo Roovers
Lid (Westduin)
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Joyce Lubbers-Blad
Joyce Lubbers-Blad
Lid (Vebenabos)
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Eeke van der Veen
Eeke van der Veen
Lid (Vebenabos)
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Gerard van Mulken
Gerard van Mulken
Technisch adviseur Bouwcommissie
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl