>>Nieuwsbrief Stichting Vebenabos mei 2020

Nieuwsbrief Stichting Vebenabos mei 2020

05-05-2020

Nieuwsbrief Stichting Vebenabos mei 2020

Verlenging erfpacht overeenkomsten Galgewei, Vebenabos en Westduin
Notaris Sauer & Oonk te Vlissingen heeft eerder aangeven om de verlenging van de erfpacht overeenkomsten voor de 3 parken in 3 maanden af te ronden. Begin april heeft men de verlenging van de erfpachtovereenkomsten verzorgd voor het park Vebenabos. Verlenging van de erfpachtovereenkomsten voor het park Galgewei gebeurt begin mei. Verlenging van de erfpachtovereenkomsten voor het park Westduin staat gepland voor 1 juni 2020.

Grasmaaien in de parken
Orionis verzorgt in de 3 parken het maaien van het gras. In verband met het Corona-virus heeft Orionis, ter bescherming van hun medewerkers, het maaien (tijdelijk) moeten stoppen. Het maaien is in de afgelopen periode uitbesteed geweest en beperkt tot het maaien waar nodig. Het maaien van het gras in de parken is door Orionis weer hervat.

Voortgang Riolering Vebenabos
Zoals eerder gemeld heeft DNWG de werkzaamheden aan het riool en de elektra-, gas- en waternetwerken in het Vebenabos niet aanbesteed in 2019. De door aannemers gevraagde vergoeding daarvoor was hoger dan de opdrachtgevers van DNWG daarvoor bereid waren te betalen.
DNWG heeft inmiddels een nieuw bestek opgesteld en zal rond deze tijd de aanbesteding weer opstarten. Het werk is in overleg met de gemeente Veere opgedeeld zodat eventueel de werkzaamheden aan het rioolstelsel apart van de andere werkzaamheden gegund kunnen worden. DNWG gaat ervan uit dat nu er meer voorbereidingstijd is tussen gunning van de werkzaamheden te verwachten medio juni 2020 en de start van de werkzaamheden begin november 2020 dat de inschrijvingen lager zullen zijn omdat risico’s vooraf beter in beeld te brengen zijn.
Zowel DNWG als de gemeente Veere hebben aangegeven ernaar te streven de werkzaamheden in één winter af te kunnen ronden. In de volgende nieuwsbrief verwachten we aan te kunnen geven welke aannemer het werk gaat uitvoeren en welk deel van het werk uitgevoerd gaat worden.

Bosonderhoud in het Vebenabos
De kap van de beplanting is nog niet helemaal afgerond door Orionis. Het gekapte hout is ook nog niet overal opgeruimd. Het werk blijft voorlopig onafgemaakt, dit betekent dat niet alles is gekapt dat gekapt zou worden, dit betreft onder andere enkele stammen van ontkroonde bomen en enkele dode bomen. Binnenkort komt nog wel de boomklimmer (hij werkt zelfstandig) om enkele hoge takken uit bomen te zagen. Opruimwerkzaamheden worden pas uitgevoerd zodra Orionis weer aan het werk kan gaan. Dit geldt ook voor werk dat niet meer kon worden uitgevoerd.
De aanplant van nieuwe beplanting, ook met groenblijvende soorten, zoals op verschillende plaatsen was toegezegd, is nog niet volledig uitgevoerd. In de herfst of volgend voorjaar zal dit alsnog uitgevoerd worden.
Wat wel afgerond is, is het ophangen van mezen- en spreeuwen- en vleermuiskasten ter bestrijding  van de (overigens nog niet gesignaleerde) eikenprocessierups.
Als u zelf wat klein snoeiwerk verricht, verzoeken wij u te zorgen dat het snoeisel wordt opgeruimd door het of in kleine stukken in de container te gooien, of weg te brengen, of heel klein (max 15 cm) gesneden in het bos te leggen. Leg het a.u.b. niet zomaar ergens neer. Hierover hebben we afspraken gemaakt in de VEZV-ledenvergadering.
Al met al een rare tijd. We hopen dat u begrip hebt voor deze omstandigheden.

Groenverzoeken park Vebenabos voor seizoen 2020-2021
Hierbij willen wij u oproepen om uw groenverzoeken door te geven aan info@stichtingvebenabos.nl vóór 1 juli 2020.                                                                                                           
Aan de verzoeken wordt zoveel mogelijk voldaan maar er moet rekening gehouden worden met de volgende punten:
-    Is er gevaar als de boom blijft staan of bepaalde takken blijven zitten.
-    Wat is het belang van de boom voor de bosopbouw; is er sprake van een toekomstboom of een boom van belang voor de windvang.
-    Gewenste bezonning, prioriteit voor situaties waar helemaal geen zon of bijna geen zon is.
-    Het beschikbare budget mede in relatie tot prioriteit.
Een en ander heeft ook te maken met het verkrijgen van een kapvergunning.
Het kan voorkomen dat in verband met bovenstaande punten een andere keuze gemaakt wordt of uitstel plaatsvindt. Indien het verzoek kan worden uitgevoerd ontvangt u hierover voorafgaand geen bericht. Als niet (direct) aan uw snoeiverzoek voldaan kan worden dan ontvangt u hierover wel bericht.

Zandsuppletie op de stranden Westduin en Dishoek
Op 28 april is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor een grote zandsuppletie op het Westduinstrand tot strandpaviljoen Piet Hein en een aanvullende zandsuppletie op het Dishoekstrand tussen strandpaviljoen Piet Hein en strandpaviljoen Kaapduin. De stranden zullen daardoor de komende weken niet of minder toegankelijk zijn. Pas na de suppleties zullen de strandhuisjes geplaatst worden.

Beoordeling Bouwplannen Vebenabos
Na signalen vanuit de bouwcommissie Vebenabos heeft het bestuur van de Stichting Vebenabos besloten de beoordeling van de bouwplannen anders in te richten de beoordeling van de bouwplannen af te stemmen met de voorzitter van de VEZV. 
Gelijktijdig is de huidige bouwcommissie ontheven van haar taak, met dank voor hun verdienstelijke werk in de afgelopen jaren.
Over de samenstelling van een nieuwe bouwcommissie zal overleg gevoerd worden met het bestuur van de VEZV.