Welkom Stichting Vebenabos Home Parken Plattegrond Bestuur Film Nieuwsbrief Documenten Contact  Stichting Vebenabos 2016

Stichting Vebenabos

De stichting Vebenabos is opgericht in 1947 vanuit de voormalige gemeente Valkenisse. Er kwam een belangrijke gift beschikbaar vanuit de stichting Nieuw Walcheren, die als opdracht had gelden in te zamelen voor de herinplant van Walcheren nadat het aan het eind van de 2e wereldoorlog door de geallieerden onder water was gezet (inundatie) en alle beplanting door het zoute water was afgestorven. De Vereniging tot Bevordering van de Nederlandse Aardappelhandel (VBNA) stelde een grote gift beschikbaar. Deze gift werd aangewend (via de stichting Nieuw Walcheren) om in de ruilverkaveling gronden aan te kopen om in de gemeente Valkenisse een park met zomerwoningen in te richten. De beplanting en aanleg van de infrastructuur van dat park werd ook gefinancierd uit deze gift. Later zijn door de gemeente Valkenisse nog twee parken toegevoegd aan de stichting: park Galgewei (1951) en park Westduin (1989). Park Galgewei was in oorsprong een open terrein waar strandhuisjes ‘s winters werden geplaatst. ‘s Zomers stonden deze huisjes op het strand. Al vanaf 1951 bleven steeds meer huisjes permanent op het terrein (de ‘wei’) staan en nu geldt dat voor alle huisjes. In 1989 kocht de Stichting Vebenabos een stuk grond tussen de parken Galgewei en Vebenabos. Die grond werd gebruikt om de dicht op elkaar staande huisjes in het park Galgewei ruimer te herplaatsen en een aantal naar de nieuwe plek te verhuizen. Tevens werd een nieuw park; ‘Westduin’ ingericht. Voor de bouw van recreatiewoningen zijn in het park Vebenabos 76 kavels in erfpacht gegeven, in park Galgewei 43 kavels en in park Westduin 35. In park Galgewei verhuurde de Stichting aanvankelijk de kavels, maar de verhuur is grotendeels ook in erfpacht omgezet. Het bestuur van de stichting werd vanaf het begin gevormd door drie vertegenwoordigers van de gemeente Valkenisse (met de burgemeester als voorzitter), de stichting Nieuw Walcheren, de VBNA en de VVV , en één vertegenwoordiger van de erfpachters (later uitgebreid tot twee). Met de gemeentelijke herindeling van 1997 werd de grens tussen de gemeente Vlissingen en Veere getrokken langs de Galgewei. Daarom liggen de parken Galgewei en Westduin in de gemeente Vlissingen en behoort het park Vebenabos tot de gemeente Veere. Bestuurlijk kwam de Stichting bij de gemeente Veere (de burgemeester van Veere werd voorzitter). In 2011 zijn de statuten aan deze tijd aangepast en is een nieuw bestuur aangetreden. De organisaties en de gemeente zijn alle uitgetreden en nu bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van de drie parken (elk twee) en een onafhankelijke voorzitter. Het doel van de Stichting is de exploitatie van recreatieterreinen gelegen te Dishoek en Westduin in de gemeenten Veere en Vlissingen, overeenkomstig de vigerende bestemmingsplannen aangewezen voor recreatiewoningen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij tracht haar doel te verwezenlijken door het in goede staat onderhouden van de terreinen met inbegrip van beplanting, wegen, paden en weiden etc.  (zie statuten 2011). Erfpacht In elk der parken heeft de Stichting kavels in erfpacht uitgegeven voor de bouw van recreatiewoningen. Voor elk park gelden erfpachtvoorwaarden, die de verhouding tussen de Stichting en erpachter bepalen en voor het bestuur een basis vormt en voor het te voeren beleid. De erfpacht loopt op de Galgewei en Westduin tot en met 2029. En in Vebenabos tot en met 2057. Koop en verkoop erfpachtrecht De Stichting moet conform de erfpachtvoorwaarden toestemming geven aan de erfpachter voor de verkoop van het erfpachtrecht. Dit is in elk park iets anders geregeld, samenhangend met het feit dat de bestemmingsplannen voor recreatieterreinen in Veere en Vlissingen iets anders zijn ingevuld. In het Vebenabos zijn losse schuurtjes en andere bouwwerken als hekjes en afrasteringen niet toegestaan (bestemmingsplan en ‘beeldkwaliteitsplan’). Bestaande situaties worden gedoogd, maar bij verkoop en verbouwen dienen aanwezige elementen te worden verwijderd. Bij Westduin zijn geen losse elementen toegestaan buiten de erfpachtkavel en zijn volgens het bestemmingsplan de losse elementen op de erfpachtkavel aan een maat gebonden. Bij Galgewei is buiten de erfpachtkavel geen ruimte voor losse elementen en die zijn dan ook niet toegestaan. Op de Galgewei is ook het Beeldkwaliteitsplan richtgevend voor beleid. Ook erfgenamen zullen hierop worden aangesproken.
Home